VdPj, Ministrantenaufnahme am 14.10.2018 (LZ, 14.10.2018)